6e Nieuwsbrief
Ontwikkelingen thema Huiselijk
Geweld en Kindermishandeling

Beste lezer,

Hierbij ontvang je de zesde nieuwsbrief en de eerste van dit jaar van het openbaar lichaam Bonaire over het Bestuursakkoord Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HGKM). In het Bestuursakkoord HGKM zijn afspraken gemaakt over de aanpak van HGKM in vijf pijlers. Per pijler geven wij in deze nieuwsbrief de belangrijkste ontwikkelingen.
Stuur de nieuwsbrief gerust door aan je collega’s.

Wii wensen je veel leesplezier!

Pijler 1. Preventie

“Raising Our Future” van Unicef Nederland
In oktober waren er weer interactieve theatervoorstellingen, die Unicef Nederland heeft georganiseerd. Drie lokale acteurs van Bonaire vormden samen met theatermaker Archell Thomson het theatergezelschap van de voorstelling Raising Our Future. Een stuk over ouderschap en opvoeding. In de voorstellingen speelde het gezelschap twee scènes die geïnspireerd zijn op het dagelijks leven bij gezinnen thuis. En ook het publiek had een rol. Zij waren niet alleen toeschouwer, maar hadden invloed op het verloop van de volgende scène. De voorstellingen zijn gespeeld in Jong Bonaire en in Rincon bij Posada para mira.

Naast dit theater is een miniserie “Raising our Future” opgenomen die vanaf januari 2024 te volgen is op social media. Positive parenting is er in allerlei verschillende vormen, maten en manieren. Iedereen heeft een verhaal, over hoe ze zijn opgegroeid, wat voor lessen ze hebben geleerd en wat ze hun kinderen willen meegeven in het leven. Deze inspirerende en heel persoonlijke verhalen zijn te kijken via de facebookpagina van Unicef Dutch Caribbean of via het Youtubekanaal van Unicef Nederland.
Verhaal 1: https://www.youtube.com/watch?v=FErYneB-578
Verhaal 2: https://www.youtube.com/watch?v=DiFGlIUWmMY&t=5s
Verhaal 3: https://www.youtube.com/watch?v=_X6zVmA-SpA

Pijler 2. Deskundigheidsbevordering

Er wordt op allerlei manieren aan deskundigheidsbevordering gewerkt. Wij vatten dat hieronder in vogelvlucht samen.

HGKM module in MBO-opleiding Pedagogisch medewerkers Kinderdagopvang

De 2e jaars BOL-studenten van de MBO opleiding pedagogisch medewerker van de kinderopvang niveau 3 en 4  krijgen sinds 2 februari les in het signaleren en bespreekbaar maken van HGKM. Dit is een vervolg van de pilot module HGKM, die vorig jaar op het MBO heeft plaatsgevonden.

De planning is dat eind april een toets wordt afgenomen en de studenten een certificaat ontvangen voor deelname aan deze module en het maken van de toets.

Onderwijsassistenten op MBO

De BBL-studenten voor Onderwijsassistent hebben ook een dagdeel les gekregen in het leren signaleren en bespreekbaar maken van HGKM. Wij hopen dat dit een begin is van een mooi vervolg!

Trainers op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling, verzorgden de lessen samen met Advies- en meldpunt HGKM Guami en de docenten Welzijn van het MBO.

Dit alles is tot stand gekomen door de samenwerking met BES(t) 4 Kids en trainers van OLB, de Reclassering, Praktijkondersteuning Huisartsen en Zorg en Jeugd. De samenwerkende partners willen hiermee bereiken dat de pedagogisch medewerkers leren om beter situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling te herkennen, hierover in gesprek kunnen gaan met de ouders en samen hulp inschakelen als dat nodig is.

Pijler 3. Ketensamenwerking

Netwerkmiddag

Op dinsdag 23 januari vond een netwerkmiddag plaats met ketenpartners van het Zorg- en veiligheidshuis en aandachtsfunctionarissen HGKM. De afgelopen jaren is er op iedere dinsdagmiddag wel een overleg dat het thema huiselijk geweld en kindermishandeling raakt. Toen is het idee ontstaan om eens per jaar, dat kan aan het einde of aan het begin van het jaar zijn, een netwerkmiddag te organiseren op zo’n dinsdagmiddag.

Voor nieuwe medewerkers stond deze middag vooral in het teken van kennismaken. Het onderwerp “warme overdracht van een cliënt” was onderwerp van gesprek. De netwerkmiddag is goed geëvalueerd en zeker voor herhaling vatbaar.
 

Family Justice center (FJC)

Voor de bouw van het FJC wordt het bestaande gebouw van de Sentro di Bario Antriol Pabou aan Kaya Gatu gerenoveerd. Fundashon Cas Bonairiano is in opdracht van het Openbaar Lichaam Bonaire de uitvoerder van deze bouw. Het terrein is schoongemaakt en de sloopwerkzaamheden binnen het gebouw zijn uitgevoerd. De planning heeft vertraging opgelopen door bouwtechnische redenen. De bouwwerkzaamheden worden in het tweede kwartaal van 2024 voortgezet.

In het FJC zal  hulpverlening worden geboden waarbij een burger maar één keer zijn of haar verhaal hoeft te doen om geholpen te worden. Op deze manier kan op een veilige en efficiënte manier hulp worden geboden aan volwassenen, jongeren en ook kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling.

Het FJC is een centrum waarin alle professionals samenwerken om zo goed mogelijk steun en hulp te bieden aan iedereen die met huiselijk geweld of kindermishandeling te maken heeft.

Pijler 4. Meldstructuur

Advies- en meldpunt HGKM Guiami is sinds 1 januari 2022 onderdeel van Akseso.
Akseso heeft een (tijdelijke) website: www.aksesobon.com, naast de website van Guiami: www.meldpuntguiami.com, telefoon 0802 0802.

Pijler 5. Juridisch kader

Beschermingscode:

Als het gaat om het vermoeden, signaleren, bespreekbaar maken en hulp inschakelen bij HGKM, dan is er nu een juridisch kader dat van toepassing is op de BES eilanden. De eerder genoemde datum van 1 januari 2024 wordt hoogstwaarschijnlijk uitgesteld. In de nieuwe wet worden naast de Beschermingscode nog drie zaken geregeld:

  1. Begripsbepalingen, welke definities hanteren wij op de BES eilanden;
  2. Wettelijke taken Advies- en meldpunt HGKM en opvang voor slachtoffers HGKM;
  3. Meldrecht, het recht om te melden en het vervallen van de toestemmingsvereiste.

Er wordt op dit moment gewerkt aan het (vertalen van) trainings- en voorlichtingsmateriaal voor alle betrokken ketenpartners en de burgers. De ketenpartners zijn in november uitgenodigd voor informatiesessies hierover en is de behoefte van de ketenpartners geïnventariseerd als het gaat om hulp bij het implementeren van deze Beschermingscode. Ketenpartners zijn namelijk wettelijk verplicht hiermee te werken. Zo moeten alle organisaties een implementatieplan voor de uitvoering van deze Beschermingscode maken. Hierbij kunnen ze worden geholpen door deskundigen en worden trainingen aangeboden.

Tijdelijk huisverbod
Het doel van deze pilot is om op vrijwillige basis rust te  brengen in een gezin waar HGKM plaatsvindt en hulpverlening wordt ingezet gedurende de duur van het tijdelijke huisverbod.

In oktober is gesproken met de betrokken ketenpartners met als doel om een gezamenlijke visie te formuleren. In januari februari zijn professionals geïnterviewd. De gesprekken en interviews worden op dit moment uitgewerkt in een rapport. De planning is dat 21 maart de analyse van deze gesprekken en interviews kunnen worden teruggekoppeld aan de ketenpartners, met een voorstel werkproces THV ter validering. Dus noteer deze datum ook vast in je agenda.
Met behulp van dit werkproces kan de pilot worden opgestart. Uiteindelijk moet er een advies komen of een wettelijke maatregel over het tijdelijk huisverbod in Caribisch Nederland mogelijk en nodig is. Daarnaast wordt een (online) training ontwikkeld voor medewerkers, die een rol spelen in de uitvoering van het tijdelijk huisverbod.

Betrokken Organisaties