5e Nieuwsbrief
Ontwikkelingen thema Huiselijk
Geweld en Kindermishandeling

Beste lezer,

Hierbij ontvang je de vijfde en laatste nieuwsbrief van dit jaar van het openbaar lichaam Bonaire over het Bestuursakkoord Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HGKM). In het Bestuursakkoord HGKM zijn afspraken gemaakt over de aanpak van HGKM in vijf pijlers. Per pijler geven wij in deze nieuwsbrief de belangrijkste ontwikkelingen.

Stuur de nieuwsbrief gerust door aan je collega’s.

Wii wensen je veel leesplezier!

Pijler 1. Preventie

Theater “Kibra ku Berwensa” (De schaamte voorbij)
In de vorige nieuwsbrief is aangegeven dat in mei van dit jaar theatervoorstellingen hebben plaatsgevonden, die tei p’abo bij Jong Bonaire heeft georganiseerd. Tei p’abo is een werkgroep van samenwerkende hulporganisaties op Bonaire, die met campagnes en evenementen mensen bewust wil maken van de impact van huiselijk geweld en kindermishandeling in het gezin en de schaamte die daarbij een grote rol speelt.

Het theater is ook zonder publiek opgenomen. De opnames hiervan zijn te zien op de facebookpagina’s van het openbaar lichaam Bonaire en Rijksdienst Caribisch Nederland. Ook vindt je interviews met acteurs en hulpverleners over dit thema.

“Week tegen de kindermishandeling” en “Dag van de kinderrechten”

In de week van 20 november vindt de Week tegen de kindermishandeling plaats, georganiseerd door Zorg en Jeugd Caribisch Nederland in samenwerking met ketenpartners. Het thema van deze week is net als vorig jaar “Papia ku amor”. De week wordt in de ochtend afgetrapt met een netwerkbijeenkomst en in de avond organiseert Sentro Akseso Boneiru  een lampionnenoptocht, die ouders en kinderen zelf konden maken in de Sentro di Bario’s.

Pijler 2. Deskundigheidsbevordering

Kinderdagopvang in samenwerking met BES(t)4Kids en Akseso

Pilot HGKM module in MBO-opleiding Pedagogisch medewerkers Kinderdagopvang

De studenten van de MBO opleiding pedagogisch medewerker van de kinderopvang niveau 3 en 4 hebben een certificaat voor deelname aan de module HGKM ontvangen. Masha pabien!

Hulpverleners en trainers op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling, verzorgden de lessen samen met de docenten Welzijn van het MBO. Op dit moment vindt overleg plaats met MBO voor de lessen HGKM in het schooljaar 2023-2024 in samenwerking met BES(t) 4 Kids, Bestuursakkoord Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en trainers van OLB, de Reclassering, Praktijkondersteuning Huisartsen en Zorg en Jeugd. De samenwerkende partners willen hiermee bereiken dat de pedagogisch medewerkers leren om beter situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling te herkennen, hierover in gesprek kunnen gaan met de ouders en samen hulp inschakelen als dat nodig is.

Aandachtsfunctionarissen HGKM

Iedere organisatie heeft een aandachtsfunctionaris die als sparringpartner optreedt voor collega’s als het gaat om HGKM.

Vijftien medewerkers uit het basis- en voortgezet onderwijs en leerplicht hebben een certificaat ontvangen voor hun zesdaagse training als aandachtsfunctionaris. Masha pabien!

Helder schrijven en rapporteren

Hulpverleners van Sentro Akseso Boneiru en de vrouwenopvang Refugio Tabitha nemen op dit moment deel aan een training helder schrijven en rapporteren. Het doel is om de kwaliteit van rapportages nog beter te maken.

Pijler 3. Ketensamenwerking

Voor de bouw van het Family Justice center (FJC) wordt het bestaande gebouw van de Sentro di Bario Antriol Pabou aan Kaya Gatu gerenoveerd. Fundashon Cas Bonairiano is in opdracht van het Openbaar Lichaam Bonaire de uitvoerder van deze bouw.

In het FJC zal  hulpverlening worden geboden waarbij een burger maar één keer zijn of haar verhaal hoeft te doen om geholpen te worden. Op deze manier kan op een veilige en efficiënte manier hulp worden geboden aan volwassenen, jongeren en ook kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling.

Het FJC is een centrum waarin alle professionals samenwerken om zo goed mogelijk steun en hulp te bieden aan iedereen die met huiselijk geweld of kindermishandeling te maken heeft.

Pijler 4. Meldstructuur

Advies- en meldpunt HGKM Guiami is sinds 1 januari 2022 onderdeel van Akseso.
Akseso heeft een (tijdelijke) website: www.aksesobon.com, naast de website van Guiami: www.meldpuntguiami.com, telefoon 0802 0802.

Pijler 5. Juridisch kader

Beschermingscode:

Als het gaat om het vermoeden, signaleren, bespreekbaar maken en hulp inschakelen bij HGKM, dan is er nu een juridisch kader dat van toepassing is op de BES eilanden. De eerder genoemde datum van 1 januari 2024 wordt hoogstwaarschijnlijk uitgesteld. In de nieuwe wet worden naast de Beschermingscode nog drie zaken geregeld:

  1. Begripsbepalingen, welke definities hanteren wij op de BES eilanden;
  2. Wettelijke taken Advies- en meldpunt HGKM en opvang voor slachtoffers HGKM;
  3. Meldrecht, het recht om te melden en het vervallen van de toestemmingsvereiste.

Er wordt op dit moment gewerkt aan het (vertalen van) trainings- en voorlichtingsmateriaal voor alle betrokken ketenpartners en de burgers. De ketenpartners zijn in november uitgenodigd voor informatiesessies hierover en is de behoefte van de ketenpartners geïnventariseerd als het gaat om hulp bij het implementeren van deze Beschermingscode. Ketenpartners zijn namelijk wettelijk verplicht hiermee te werken. Zo moeten alle organisaties een implementatieplan voor de uitvoering van deze Beschermingscode maken. Hierbij kunnen ze worden geholpen door deskundigen en worden trainingen aangeboden.

Tijdelijk huisverbod
Het doel van deze pilot is om op vrijwillige basis rust te  brengen in een gezin waar HGKM plaatsvindt en hulpverlening wordt ingezet gedurende de duur van het tijdelijke huisverbod.

In oktober zijn gesprekken gevoerd met de betrokken ketenpartners met als doel om een gezamenlijke visie te formuleren. Uiteindelijk moet er een advies komen of een wettelijke maatregel over het tijdelijk huisverbod in Caribisch Nederland mogelijk en nodig is. Daarnaast wordt een (online) training ontwikkeld voor medewerkers, die een rol spelen in de uitvoering van het tijdelijk huisverbod.

Betrokken Organisaties